Deklaracja dostępności - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa III

Data publikacji strony internetowej:2020-09-22

Data ostatniej dużej aktualizacji:2020-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

-pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

-administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

-część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,

-mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone,

-na stronie internetowej znajdują się dokumenty i filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 22 marca 2024 roku.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa I oraz strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Rejonowej Policji Warszawa I może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I jest

asp. Marcin Stolarski, e-mail: marcin.stolarski@ksp.policja.gov.pl , numer telefonu: 47 72 391 71.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest sierż. szt. Jakub Pacyniak, adres poczty elektronicznej: oficer.prasowy.krp1@ksp.policja.gov.pl, numer telefonu: 47 72 391 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Wilczej 21 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy tablicą oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz winda dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku, przy której znajduje się oznaczenie i dzwonek przywoławczy.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na ścianie przy recepcji znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub w którymś z pokoi budynku. W budynku jest winda.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online. Powyższa usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, w której interesanci mogą załatwić sprawę mieści się przy ul. Wilczej 21 w Warszawie. Budynek Komendy jest oznaczony tablicą informacyjną oraz tablicą z nazwą ulicy. Przy wejściu głównym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Po przejściu przez pierwsze drzwi należy skierować się w prawą stronę tam znajduje się recepcja wraz z biurem przepustek. Personel w recepcji nie jest przeszkolony w zakresie języka migowego. W budynku Komendy jest winda osobowa a także zamontowane są drzwi umożliwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przemieszczanie się osób możliwe jest tylko w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze po prawej stronie recepcji, pomieszczenie to przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy siedziby Komendy Rejonowej nie ma zainstalowanych urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nie ma oznaczeń w języku brajla. W Komendzie Rejonowej istniej możliwość skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Powyższa usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce policji lub przez Internet przejdź do strony Policja e-usługi.

Siedziba Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I mieści się przy ul. Zakroczymskiej 3c w Warszawie. W obiekcie tym znajduje się również Referat Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych, II i IV Rewir Dzielnicowy i Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Siedziba czynna jest siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00-21.00. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku z prawej strony znajduje się wideo domofon. Przy głównym wejściu zamontowana jest winda dla osób z niepełnosprawnością. Recepcja i biuro przepustek znajdują się po lewej stronie wejścia głównego do budynku. Personel w recepcji nie jest przeszkolony w zakresie posługiwania się językiem migowym. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Winda osobowa umożliwia wjazd na wyższe piętra. W przypadku osób mających problem z poruszaniem się, możliwe jest wykorzystanie pomieszczeń świetlicy do przeprowadzenia niezbędnych czynności. Toaleta znajduje się po prawej stronie od wejścia przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przemieszczanie się osób możliwe jest tylko w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy siedziby Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nie ma zainstalowanych urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. A terenie obiektu nie ma oznaczeń w języku brajla.

Siedziba I Rewiru Dzielnicowych KRP Warszawa I mieści się przy ul. Ludnej 9w Warszawie. Budynek jest oznaczony tablicą informacyjną i tablicą z nazwą ul. i numerem posesji. Do wejścia budynku prowadzą schody, brak jest windy dla osób z niepełnosprawnością. Wizyta interesantów możliwa jest w godzinach od 8.00- 21.00 po uprzednim telefonicznym kontakcie z dzielnicowym. W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy nie ma zainstalowanych urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. A terenie obiektu nie ma oznaczeń w języku brajla. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu oraz III Rewir Dzielnicowych KRP Warszawa I mieści się przy ul. Dzielnej 12 w Warszawie. Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach od 8.00-21.00. Do wejścia głównego prowadzą schody (brak jest windy dla osób z niepełnosprawnością). Recepcja znajduje się po prawej stronie za wejście głównym. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie znajomości i posługiwania się jeżykiem migowym. Interesanci poruszają się po obiekcie tylko w towarzystwie funkcjonariusza policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W okolicy nie ma zainstalowanych urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. A terenie obiektu nie ma oznaczeń w języku brajla. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Policja nie gromadzi informacji o ilości przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego, gdyż wynika on każdorazowo z taktyki realizowanych czynności i ma na celu skuteczne jej wykonanie.

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej Komendy Stołecznej Policji (obiekty budowane) – Roman Bogacki Wydział Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 38 31, e-mail;  roman.bogacki@ksp.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 22.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba udostępniająca informację:
Robert Szumiata
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak

Nawigacja

do góry