Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości ( Dz. U. z 2019 r., poz.125) - dalej ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680 – ustawa DODO informujemy, że:

 

1.  Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa I

 

adres: ul. Wilcza 21, 00-544  Warszawa.

 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest podinsp. Paweł Zaleski

adres: ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa

e-mail: iod.krp1@ksp.policja.gov.pl

 

3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4.  Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680:

  1. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej https://uodo.gov.pl/pl/83/153.
  2. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 07.02.2024
Data modyfikacji : 22.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba udostępniająca informację:
Robert Szumiata
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry