Informacje Ogólne - Praca w Służbie Cywilnej - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Służbie Cywilnej

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Komendant Rejonowy Policji organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Rejonowej Policji (KRP). Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na tablicy ogłoszeń w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21.

Ogłoszenia o naborze do służby cywilnej, zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady http://bip.kprm.gov.pl

Dokumenty należy składać:

Komenda Rejonowa Policji 
00-540 Warszawa
ul. Wilcza 21

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po upływie ww. terminu lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jest niezwłocznie upowszechniana, poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Komendy rejonowej Policji warszawa I, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
- określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
- informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
- uzasadnienie dokonanego wyboru.

Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUZBY CYWILNEJ KOMENDY REJONOWEJ POLICJI

- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń),
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA I ŻYCZY POWODZENIA WSZYSTKIM KANDYDATOM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO NABORU

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU (22) 603-60-64.

Metryczka

Data publikacji : 14.05.2009
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry