Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

Rekrutacja do służby w Policji

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; *
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

* Komendant Stołeczny Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne predyspozycje do służby w Policji.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • odręcznie napisany życiorys;
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu);
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową (do wglądu);
 • Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego;
 • Świadectwa pracy.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

 

Dodatkowe informacje o naborze do służby w Policji
można uzyskać pod poniższym linkiem:

www.policja.waw.pl/portal/pl/39/47/Informacja_o_naborze.htm

 

Metryczka

Data publikacji : 29.07.2013
Data modyfikacji : 02.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Robert Szumiata
do góry