RODO - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe przetwarzane  w trybie RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

1. Administratorem jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa I.

adres: ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa,


 
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KRP Warszawa I:

- adres: ul. ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa,
- e-mail: iod.krp1@ksp.policja.gov.pl

Inspektor ochrony danych osobowych podinsp. Paweł Zaleski tel. 47 723 61 40.

 

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I.


W KRP Warszawa I dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania,
zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KRP Warszawa IV.


 
4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


 
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

prawo dostępu do własnych danych osobowych,
prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

8. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr.10 Komendanta Głównego Polijci z dnia 15 maja 2020 roku.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (ustawa-DODO).

  1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Rejonowy Policji Warszawa I.
  2. Adres: ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa.
  3. Inspektorem ochrony danych osobowych dla KRP Warszawa I jest podinsp. Paweł Zaleski
  4. Adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD): iod.krp1@ksp.policja.gov.pl
  5. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  6. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:
  7. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej złożenie skargi
  8. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

Metryczka

Data publikacji : 30.05.2018
Data modyfikacji : 22.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba udostępniająca informację:
Robert Szumiata
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry