Status prawny - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komendy Rejonowej Policji Warszawa I

Zgodnie z Regulaminem Komendy Rejonowej Policji Warszawa I z dnia 11 czewrca 2013 r. Komenda Rejonowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Komendant Rejonowy Policji podlega :

1. Komendantowi Głównemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2. Komendantowi Stołecznemu Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego policjantów garnizonu stołecznego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego;

 

 

                                                                                                                                                REGULAMIN
                                                                                                                                            KOMENDY REJONOWEJ POLICJI
                                                                                                                                              WARSZAWA I
                                                                                                                                               z dnia 11 czerwca 2013 r.
                                                                                                                                                  Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r.
                                                                                                                                                Nr 287, poz. 1687, z późn. zm. )) postanawia się, co następuje:
                                                                                                                                                  Rozdział 1
                                                                                                                                                Postanowienia ogólne 


§ 1.    
1.    Ustala się Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, zwany dalej „Regulami-nem”.
2.    Regulamin określa strukturę organizacyjną, tryb kierowania oraz zadania komórek orga-nizacyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, zwanej dalej „Komendą”.
3.    Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów
i innych jednostek organizacyjnych Policji.
4.    Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji o funkcjonowaniu organizacji hierarchicznej w Policji.
5.    Komenda jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, który wykonuje na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna Komendy
§ 2.    
Ustala się następującą strukturę Komendy:
1)    Kierownictwo:
a)    Komendant Rejonowy Policji Warszawa I,
b)    I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I,
c)    Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I,
d)    Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I;
2)    Wydział Kryminalny i Techniki Kryminalistycznej;
3)    Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy;
4)    Wydział Dochodzeniowo – Śledczy;
5)    Zespół do spraw Statystyki Przestępczości;
6)    Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu;
7)    Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu;
8)    Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą;
9)    Wydział Prewencji;
10)    Zespół Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami;
11)    Wydział Wywiadowczo – Patrolowy;
12)    Wydział Sztab Policji;
13)    Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;
14)    Wydział Kontroli, Kadr i Szkolenia;
15)    Referat Wspomagający;
16)    Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Rozdział 3
Tryb kierowania Komendą
§ 3.    
Komendą kieruje Komendant Rejonowy Policji Warszawa I przy pomocy swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantów bądź pracowników wyzna-czonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy.
§ 4.    
Komendant Rejonowy Policji Warszawa I:
1)    planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organiza-cyjne Komendy oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących ko-mórek organizacyjnych Komendy:
a)    Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym
b)    Jednoosobowym Stanowiskiem do spraw Prasowo − Informacyjnych,
c)    Wydziałem Kontroli, Kadr i Szkolenia,
d)    Referatem Wspomagającym,
e)    Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
2)    wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego
w stosunku do podległych policjantów i pracowników;
3)    sporządza karty opisu stanowisk pracy swoim zastępcom, kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych Komendy, policjantom wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz policjantom i pracownikom tych komórek, a także opisy stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej komórki organizacyjnej wymienionej w pkt 1 lit. e;
4)    wyznacza jednego ze swoich zastępców do zastępowania go na czas swojej nieobecno-ści, którego upoważnia do tymczasowego wykonywania obowiązków Komendanta Rejo-nowego Policji Warszawa I;
5)    wyznacza policjantów lub pracowników do koordynowania pracy w zespołach etatowych;
6)    wyznacza policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za planowanie i koordynację podejmowanych czynności w powołanych, w trybie odrębnych przepisów, nieetatowych zespołach;
7)    wyznacza, na czas nieobecności I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, innego Zastępcę Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I lub jednego z kierowników komórek organizacyjnych Komendy, do wykonywania zadań I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I;
8)    może upoważniać swoich zastępców, kierowników komórek organizacyjnych Komendy lub innych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu;
9)    może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, nie stanowiące komórek orga-nizacyjnych w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jed-nostek Policji, z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów lub pracowników odpowie-dzialnych za kierowanie tymi zespołami oraz planowanie czynności podejmowanych
w celu wykonania zadań tych zespołów;
10)    uprawniony jest do podejmowania decyzji oraz wydawania poleceń, instrukcji lub wy-tycznych w zakresie właściwości funkcjonalnej Komendy;
11)    wydaje akty normatywne na podstawie delegacji lub odpowiedniej ogólnej normy kompe-tencyjnej zawartej w obowiązujących przepisach albo na podstawie upoważnienia udzie-lonego przez uprawnionego przełożonego.
§ 5.    
1.    Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I:
1)    sprawują nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Komendy według po-działu, o którym mowa w ust. 2 i 3, w tym zatwierdzają plany pracy, okresowe spra-wozdania i dokonują oceny pracy, zatwierdzają plany i programy zajęć w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy bądź pracowników nadzorujących ko-mórki organizacyjne Komendy;
2)    zastępują Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I w czasie i zakresie każdo-razowo określanym w pisemnym upoważnieniu;
3)    sporządzają karty opisu stanowisk pracy kierownikom nadzorowanych komórek or-ganizacyjnych Komendy oraz policjantom wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych Komendy;
4)    udzielają urlopów wypoczynkowych i innych dni wolnych od służby lub pracy kie-rownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantom bądź pracownikom wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych.
2.    I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I:
1)    sprawuje nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek organizacyjnych:
a)    Wydziału Prewencji,
b)    Zespołu Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami,
c)    Wydziału Wywiadowczo − Patrolowego;
2)    zastępuje Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I podczas jego nieobecności w zakresie określonym w upoważnieniu.
3.    Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I:
1)    sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych:
a)    Wydziału Kryminalnego i Techniki Kryminalistycznej,
b)    Wydziału Operacyjno − Rozpoznawczego,
c)    Zespołu do spraw Statystyki Przestępczości,
d)    Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu,
e)    Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu,
f)    Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą;
2)    zastępuje Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I podczas jego nieobecności w zakresie określonym w upoważnieniu.
4.    Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I:
1)    sprawuje nadzór nad działalnością następującej komórki organizacyjnej:
a)    Wydziału Sztab Policji;
2)    zastępuje Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I podczas jego nieobecności w zakresie określonym w upoważnieniu.
§ 6.    
1.    Działalnością komórek organizacyjnych Komendy kierują ich kierownicy, przy pomocy zastępcy lub zastępców, podległych kierowników komórek organizacyjnych Komendy, bądź policjantów lub pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek or-ganizacyjnych Komendy.
2.    Kierownik komórki organizacyjnej Komendy:
1)    w uzgodnieniu z właściwym przełożonym nadzorującym komórkę organizacyjną Komendy, sporządza karty opisu stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2)    planuje, organizuje i koordynuje czynności wykonywane przez podległych policjantów i pracowników;
3)    kontroluje obieg i przechowywanie dokumentów niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4)    wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników;
5)    wyznacza zastępcę na czas swojej nieobecności lub, z zastrzeżeniem uzyskania zgody właściwego przełożonego nadzorującego komórkę organizacyjną Komendy, policjanta bądź pracownika upoważnionego do wykonywania obowiązków kierownika komórki organizacyjnej lub koordynowania jej pracą;
6)    prowadzi ewidencję czasu służby lub pracy oraz urlopów i zwolnień lekarskich poli-cjantów i pracowników;
7)    planuje i organizuje zajęcia, w ramach doskonalenia zawodowego, podległym poli-cjantom i pracownikom;
8)    tworzy właściwą atmosferę służby i pracy, dba o przestrzeganie prawa i etykę za-wodową, kształtuje pożądane postawy moralne oraz dba o zasady obiektywnej oceny podwładnych;
9)    udziela urlopów wypoczynkowych i innych dni wolnych od służby lub pracy podległym policjantom i pracownikom, zgodnie z odrębnymi przepisami;
10)    sprawuje nadzór nad terminowym przeprowadzeniem badań profilaktycznych pod-ległych policjantów oraz badań okresowych i kontrolnych pracowników.
3.    Kierownik komórki organizacyjnej Komendy, jeżeli wymagają tego szczególne okolicz-ności służby lub charakter wykonywanych zadań, może:
1)    upoważniać podległych policjantów i pracowników do podejmowania określonych rozstrzygnięć lub załatwiania określonych spraw;
2)    może zlecać podległym policjantom lub pracownikom wykonywanie, przez czas określony, innych zadań niż określone w kartach opisu stanowisk pracy i opisach stanowisk pracy;
3)    wnioskować do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I o powołanie stałych lub doraźnych zespołów problemowych, nie stanowiących komórek organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jednostek Policji, z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów lub pracowników odpowiedzialnych za planowanie i koordynację czynności podejmowanych w celu wykonania zadań tych zespołów.
Rozdział 4
Zadania komórek organizacyjnych Komendy
§ 7.    
Wydział Kryminalny i Techniki Kryminalistycznej realizuje zadania Komendy w zakresie pro-cesowej i kryminalistycznej obsługi zdarzeń, podejmowania i organizowania wstępnych czynności operacyjno – rozpoznawczych, między innymi przez:
1)    procesową obsługę bieżących zdarzeń;
2)    ujawnianie, zabezpieczanie śladów i dowodów, zbieranie informacji o przestępstwach (zdarzeniach) oraz ich sprawcach na miejscu zdarzenia;
3)    podejmowanie wstępnych czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych na miejscu zdarzenia;
4)    prowadzenie czynności procesowych (łącznie z przedstawieniem zarzutów)
z zatrzymanym na gorącym uczynku w sprawach o nieskomplikowanym charakterze;
5)    współpracę z Prokuraturami Rejonowymi;
6)    ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie śladów kryminalistycznych;
7)    kryminalistyczną obsługę oględzin osób, przedmiotów, eksperymentów, przesłuchań
i innych czynności o charakterze procesowym lub operacyjnym oraz sporządzanie z nich dokumentacji techniczno – poglądowej;
8)    nadzorowanie prawidłowości wykonywania daktylogramów, ewidencjonowanie ich
i przekazywanie do właściwych zbiorów;
9)    dokonywanie oceny skompletowanego do badań materiału dowodowego
i porównawczego pod względem ilości i jakości, w przypadkach nie budzących wątpliwości przeprowadzanie wstępnej eliminacji grupowej w celu zawężenia ilości materiału do uzasadnionych rozmiarów;
10)    prowadzenie obsługi technicznej przy zabezpieczaniu manifestacji i innych imprez masowych oraz na rzecz prowadzonych postępowań przygotowawczych i postępowań
w sprawach o wykroczenia;
11)    współpracę z Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji;
12)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynikających z zadań wydziału.
§ 8.    
Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy realizuje zadania Komendy w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz samodzielnie prowadzi takie działania, a także wspiera działania procesu wykrywczego środkami techniki operacyjnej, między innymi przez:
1)    prowadzenie rozpoznania operacyjnego zjawisk i środowisk przestępczych i krymino-gennych przy wykorzystaniu środków i metod pracy operacyjnej, skierowanych na zapo-bieganie i zwalczanie przestępczości;
2)    prowadzenie dokumentacji wytworzonej w toku wykonywania czynności operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania poufnych osobowych źródeł informacji
w celu ustalenia i ujęcia sprawców przestępstw oraz ujawnienia i utrwalenia dowodów ich przestępczego działania;
3)    prowadzenie ewidencji kryminalno – rozpoznawczej w zakresie ustalonym przepisami resortowymi;
4)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie:
a)    organizowania współpracy na rzecz poprawy rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych i kryminogennych,
b)    wytyczania kierunków działania zmierzających do wypracowania skutecznych metod walki z przestępczością,
c)    opracowywania informacji i analiz do celów prewencyjnych i szkoleniowych, w tym do wypracowania założeń taktyczno – operacyjnych w walce z przestępczością;
5)    prowadzenie i koordynację poszukiwań osób, w tym zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, oraz rzeczy, a także identyfikacji osób i zwłok oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;
6)    prowadzenie czynności w zakresie ochrony udzielanej osobom zagrożonym;
7)    prowadzenie rozpoznania w zakresie zwalczania przestępczości wśród pseudokibiców;
8)    współpracę i wspieranie Wydziału Prewencji pod kątem zwalczania i rozpoznawania przestępczości nieletnich;
9)    współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Sto-łecznej Policji oraz komendami rejonowymi i powiatowymi Policji funkcjonującymi na ob-szarze działania Komendanta Stolecznego Policji w zakresie wymiany informacji i po-dejmowania wspólnych działań operacyjno – rozpoznawczych w stosunku do elementu przestępczego i sprawców przestępstw;
10)    współdziałanie z innymi organami resortu spraw wewnętrznych, których katalog i zakres wymiany informacji określony jest przepisami resortowymi;
11)    podejmowanie działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia przestępczości i zjawisk jej towarzyszących we współpracy z innymi instytucjami;
12)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynika-jących z zadań wydziału;
13)    prowadzenie czynności operacyjno – rozpoznawczych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych;
14)    współpracę z osobowymi źródłami informacji, bieżącą weryfikację ich przydatności oraz pozyskiwanie do współpracy nowych osobowych źródeł informacji;
15)    ustalanie i zatrzymywanie sprawców przestępstw w ramach prowadzonych form pracy operacyjnej oraz w wyniku współpracy z osobowymi źródłami informacji.
§ 9.    
Wydział Dochodzeniowo – Śledczy realizuje zadania Komendy w zakresie podejmowania czynności procesowych mających na celu zwalczanie przestępczości oraz w zakresie wykonywania czynności kryminalistycznych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych, między innymi przez:
1)    ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców w drodze czynności dochodzeniowo – śledczych;
2)    ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;
3)    stosowanie w prowadzonych postępowaniach unormowań wynikających z przepisu
art. 23a i 335 kpk;
4)    zbieranie i zabezpieczanie śladów, dowodów i informacji o przestępstwach (zdarzeniach) oraz ich sprawcach, celem uzyskania materiału dowodowego
w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
5)    prowadzenie postępowań przygotowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z katalogiem przestępstw;
6)    współpracę z Prokuraturami Rejonowymi, z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, organami kontroli i administracji publicznej w zakresie wymiany informacji dla potrzeb prowadzonej pracy dochodzeniowo − śledczej;
7)    opracowywanie analiz i ocen poziomu pracy dochodzeniowo – śledczej, stopnia wykrywalności sprawców przestępstw;
8)    udzielanie pomocy w niezbędnym zakresie w realizacji zadań komórkom organizacyjnym Komendy w zakresie pracy dochodzeniowo – śledczej;
9)    gromadzenie, przetwarzanie danych statystycznych dotyczących przestępczości;
10)    przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców;
11)    prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych na potrzeby Wydziału Dochodzeniowo − Śledczego, Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, ich ewidencjonowanie i nadzór nad prawidłowym postępowaniem z dowodami rzeczowymi;
12)    nadzór przedsięwzięć podejmowanych przez komórki organizacyjne Komendy
w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych;
13)    współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji;
14)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynikających z zadań Wydziału;
15)    współpracę i wspieranie Wydziału Prewencji pod kątem zwalczania i rozpoznawania przestępstw nieletnich;
16)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie:
a)    wytyczania kierunków działania zmierzających do wypracowania skutecznych metod walki z przestępczością,
b)    opracowywania informacji i analiz do celów prewencyjnych i szkoleniowych, w tym do wypracowania założeń taktyczno – operacyjnych w walce z przestępczością.
§ 10.    
Zespół do spraw Statystyki Przestępczości realizuje zadania Komendy w zakresie:
1)    wprowadzania danych i ich weryfikacji w policyjnych systemach informatycznych, udzie-lanie informacji policjantom sprawdzającym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)    sprawdzania jakości i poprawności informacji rejestrowań w Krajowym Systemie Informacji Policji (KSIP) oraz terminowego wykonywania operacji przetwarzania przez pracowników zespołu;
3)    obsługi Krajowego Systemu Informatycznego Policji (KSIP) oraz systemu informatycznego Elektroniczny Rejestr Śledztw i Dochodzeń (E-RSD).
§ 11.    
Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu realizuje zadania Komendy
w zakresie czynności operacyjno – dochodzeniowych mających na celu zwalczanie przestępczości (oraz wykonywania czynności kryminalistycznych) w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, między innymi przez:
1)    prowadzenie rozpoznania operacyjnego zjawisk i środowisk przestępczych i krymino-gennych przy wykorzystaniu środków i metod pracy operacyjnej, skierowanych na zapo-bieganie i zwalczanie przestępczości;
2)    prowadzenie dokumentacji wytworzonej w toku wykonywania czynności operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania poufnych osobowych źródeł informacji
w celu ustalenia i ujęcia sprawców przestępstw oraz ujawnienia i utrwalenia dowodów ich przestępczego działania;
3)    prowadzenie ewidencji kryminalno – rozpoznawczej w zakresie ustalonym przepisami resortowymi;
4)    współpracę i wspieranie Wydziału Prewencji pod kątem zwalczania i rozpoznawania przestępstw nieletnich;
5)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie:
a)    organizowania współpracy na rzecz poprawy rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych i kryminogennych,
b)    wytyczania kierunków działania zmierzających do wypracowania skutecznych metod walki z przestępczością,
c)    opracowywania informacji i analiz do celów prewencyjnych i szkoleniowych, w tym do wypracowywania założeń taktyczno – operacyjnych w walce z przestępczością;
6)    współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Sto-łecznej Policji oraz komendami rejonowymi i powiatowymi Policji funkcjonującymi na ob-szarze działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie wymiany informacji i po-dejmowania wspólnych działań operacyjno – rozpoznawczych w stosunku do elementu przestępczego i sprawców przestępstw;
7)    współdziałanie z innymi organami resortu spraw wewnętrznych, których katalog i zakres wymiany informacji określony jest przepisami resortowymi;
8)    podejmowanie działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia przestępczości i zjawisk jej towarzyszących we współpracy z innymi instytucjami;
9)    ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców w drodze czynności dochodzeniowo – śledczych;
10)    ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;
11)    stosowanie w prowadzonych postępowaniach unormowań wynikających z przepisu
art. 23a i 335 kpk;
12)    zbieranie i zabezpieczanie śladów, dowodów i informacji o przestępstwach (zdarzeniach) oraz ich sprawcach, celem uzyskania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
13)    prowadzenie postępowań przygotowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z katalogiem przestępstw;
14)    współpracę z prokuraturami rejonowymi;
15)    udzielanie pomocy w niezbędnym zakresie w realizacji zadań komórkom organizacyjnym Komendy w ramach pracy dochodzeniowo – śledczej i operacyjno − rozpoznawczej;
16)    przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców;
17)    nadzór przedsięwzięć podejmowanych przez komórki organizacyjne Komendy w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych;
18)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynika-jących z zadań wydziału.
§ 12.    
Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu realizuje zadania Komendy
w zakresie czynności operacyjno − dochodzeniowych mających na celu zwalczanie przestępczości (oraz wykonywania czynności kryminalistycznych) w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, między innymi przez:
1)    prowadzenie rozpoznania operacyjnego zjawisk i środowisk przestępczych i krymino-gennych przy wykorzystaniu środków i metod pracy operacyjnej, skierowanych na zapo-bieganie i zwalczanie przestępczości;
2)    prowadzenie dokumentacji wytworzonej w toku wykonywania czynności operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania poufnych osobowych źródeł informacji  w celu ustalenia i ujęcia sprawców przestępstw oraz ujawnienia i utrwalenia dowodów ich przestępczego działania;
3)    prowadzenie ewidencji kryminalno – rozpoznawczej w zakresie ustalonym przepisami resortowymi;
4)    współpracę i wspieranie Wydziału Prewencji Komendy pod kątem zwalczania i rozpo-znawania przestępczości nieletnich;
5)    współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie:
a)    organizowania współpracy na rzecz poprawy rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych i kryminogennych,
b)    wytyczania kierunków działania zmierzających do wypracowania skutecznych metod walki z przestępczością,
c)    opracowywania informacji i analiz do celów prewencyjnych i szkoleniowych, w tym do wypracowywania założeń taktyczno – operacyjnych w walce z przestępczością;
6)    współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Sto-łecznej Policji oraz komendami rejonowymi i powiatowymi Policji funkcjonującymi na ob-szarze działania Komendanta Stołecznego Policji w zakresie wymiany informacji i po-dejmowania wspólnych działań operacyjno – rozpoznawczych w stosunku do elementu przestępczego i sprawców przestępstw;
7)    współdziałanie z innymi organami resortu spraw wewnętrznych, których katalog i zakres wymiany informacji określony jest przepisami resortowymi;
8)    podejmowanie działań zapobiegawczych, zmierzających do ograniczenia przestępczości i zjawisk jej towarzyszących we współpracy z innymi instytucjami;
9)    ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców w drodze czynności dochodzeniowo – śledczych;
10)    ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw;
11)    stosowanie, w prowadzonych postępowaniach, unormowań wynikających z przepisu
art. 23a i 335 kpk;
12)    zbieranie i zabezpieczanie śladów, dowodów i informacji o przestępstwach (zdarzeniach) oraz ich sprawcach, celem uzyskania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
13)    prowadzenie postępowań przygotowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z katalogiem przestępstw;
14)    współpracę z prokuraturami rejonowymi;
15)    udzielanie pomocy w niezbędnym zakresie w realizacji zadań komórkom organizacyjnym Komendy w zakresie pracy dochodzeniowo – śledczej i operacyjno − rozpoznawczej;
16)    przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców;
17)    nadzór przedsięwzięć podejmowanych przez komórki organizacyjne Komendy w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych;
18)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynika-jących z zadań wydziału.
§ 13.    
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania Komendy w zakresie podejmowania działań procesowych i operacyjno – rozpoznawczych mających na celu zwalczanie przestępczości, między innymi przez:
1)    ujawnianie przestępstw i wykrywanie ich sprawców w drodze czynności dochodzeniowo – śledczych;
2)    zbieranie i zabezpieczanie śladów, dowodów i informacji o przestępstwach (zdarzeniach) oraz ich sprawcach, celem uzyskania materiału dowodowego
w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;
3)    prowadzenie postępowań przygotowawczych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z katalogiem przestępstw;
4)    ujawnianie i zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw – stosowanie instytucji tymczasowego zajęcia mienia;
5)    stosowanie w prowadzonych postępowaniach unormowań wynikających z przepisów
art. 23a i 335 kpk;
6)    współpracę i współdziałanie z Prokuraturami Rejonowymi i Prokuraturą Okręgową
w Warszawie;
7)    prowadzenie rozpoznania operacyjnego środowisk przestępczych z wykorzystaniem metod, form i środków określonych odrębnymi przepisami;
8)    inicjowanie działań o charakterze stałym, mających na celu zwalczanie i ograniczenie przestępczości;
9)    opracowywanie analiz i ocen poziomu pracy dochodzeniowo – śledczej oraz stopnia wykrywalności sprawców przestępstw;
10)    opracowywanie analiz struktury, dynamiki i geografii zdarzeń oraz prognozowanie rozwoju przestępczości i ukierunkowywanie działań wykrywczych;
11)    gromadzenie i przetwarzanie informacji operacyjnych oraz analizowanie pod kątem typowania osób i zdarzeń;
12)    udzielanie pomocy komórkom organizacyjnym Komendy podczas realizacji zadań
w zakresie pracy dochodzeniowo – śledczej o operacyjno – rozpoznawczej;
13)    współdziałanie z właściwymi merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji;
14)    przestrzeganie zasad rejestracji kryminalnej przestępstw i ich sprawców;
15)    prowadzenie rejestracji statystycznej przestępczości i magazynu dowodów rzeczowych na potrzeby wydziału, ich ewidencjonowanie oraz nadzorowanie prawidłowości postępowania z dowodami rzeczowymi;
16)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynikających z zadań wydziału.
§ 14.    
Wydział Prewencji Komendy realizuje zadania w zakresie organizacji oraz koordynacji działań ukierunkowanych na zapewnienie spokoju, bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, komunikacji i transportu publicznego, oraz sprawne i skuteczne rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości pospolitej oraz zjawisk kryminogennych we współdziałaniu, w tym zakresie, z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; realizuje zadania o charakterze operacyjno − prewencyjnym w zakresie zapobiegania dokonywania przestępstw i wykroczeń, zatrzymywania ich sprawców oraz zadania
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz demoralizacji wśród nieletnich, między innymi przez:
1)    organizowanie, wykonywanie, nadzorowanie i kontrolę działań Policji w zakresie zapo-biegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie na terenie działania Komendy z organami ochrony prawa, administracji publicznej oraz organizacjami spo-łecznymi w tym zakresie; inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, zjawisk kryminogennych i patologii społecznych, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2)    tworzenie i realizację we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz or-ganizacjami i instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
a)    zwalczanie przestępczości,
b)    ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii,
c)    edukację społeczności lokalnej w zakresie utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w podejmowanych przedsięwzięciach profilak-tycznych,
d)    kreowanie w społeczności lokalnej pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Komendę działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3)    współpracę z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych, organizacji spo-łecznych, zakładów pracy, szkół, wspólnot mieszkaniowych w celu rozwiązywania lokal-nych problemów, analizowanie zagrożeń i na tej podstawie realizowanie działań pre-wencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie przestępczości;
4)    prowadzenie, przy wykorzystaniu właściwych form pracy operacyjnej, działań mających na celu rozpoznanie środowisk przestępczych i kryminogennych oraz miejsc i regionów szczególnie zagrożonych przestępstwami, wykroczeniami i innymi naruszeniami porządku i bezpieczeństwa publicznego;
5)    wypracowywanie skutecznych form i metod przeciwdziałania przestępczości i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym poprzez analizy czasoprzestrzenne popełnio-nych czynów karalnych, celem określania mogących zaistnieć w tym zakresie zagrożeń;
6)    obsługę procesową spraw z zakresu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami;
7)    reprezentowanie Komendy w rozprawach sądowych w charakterze oskarżyciela publicz-nego;
8)    prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami rzeczowymi (depozytami) do prowa-dzonych postępowań;
9)    prowadzenie poszukiwań za sprawcami wykroczeń ukrywających się przed organami ścigania, dozorów policyjnych oraz spraw w ramach procedury „Niebieskiej karty”;
10)    realizowanie czynności związanych z procedurą deportacyjną w stosunku do cudzo-ziemców nielegalnie przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
11)    wykonywanie asyst przy czynnościach uprawnionych organów;
12)    udział, w zabezpieczeniach imprez masowych i manifestacji, ukierunkowany na rozpo-znanie potencjalnych zagrożeń mogących zakłócić ich przebieg;
13)    prowadzenie systematycznego rozpoznania kryminogennych środowisk nieletnich (sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją) oraz inicjowanie i organizo-wanie działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie przestępczości wśród nieletnich;
14)    podejmowanie czynności interwencyjnych będących reakcją na zgłoszenie obywateli lub realizacja interwencji własnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń prawa, bądź zda-rzeń zagrażających życiu lub zdrowiu a także mieniu obywateli;
15)    analizowanie i monitorowanie geografii i struktury przestępczości celem właściwego za-daniowania służb obchodowych oraz inspirowanie ich przedsięwzięć;
16)    zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń na gorącym uczynku lub natychmia-stowe podejmowanie działań penetracyjnych i pościgowych za sprawcami ujawnionych przestępstw bądź w sytuacjach bezpośredniej konfrontacji ze zdarzeniem o charakterze przestępczym;
17)    patrolowanie oraz penetrowanie miejsc i rejonów zagrożonych dokonywaniem prze-stępstw i wykroczeń oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia i wykonywanie wstępnych niezbędnych czynności;
18)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynika-jących z zadań wydziału.
§ 15.    
Zespół Prewencji Kryminalnej i Współpracy z Samorządami realizuje zadania Komendy
w zakresie prewencji kryminalnej i współpracy z samorządami, między innymi przez :
1)    inspirowanie, organizowanie i koordynowanie działań z zakresu prewencji kryminalnej na obszarze działania Komendy;
2)    wypracowanie metod szkoleniowo – instruktażowych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego na potrzeby Komendy w celu realizacji programów prewencyjnych i profi-laktycznych;
3)    realizację i koordynację programów profilaktycznych we współdziałaniu z organami sa-morządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi na rzecz po-prawy bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem proble-mów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży;
4)    utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami władz samorządowych dzielnicy Śródmieście, reprezentantami Wydziału Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej w zakresie koordynacji wspólnych zadań prewencji kryminalnej;
5)    prowadzenie stałej, bieżącej współpracy z dyrektorami placówek oświatowych oraz pe-dagogami szkolnymi, a także organizowanie spotkań z uczniami i ich opiekunami praw-nymi w celu realizacji zadań prewencji kryminalnej poprzez edukację dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznych zachowań, bezpiecznego korzystania z dróg, prze-ciwdziałania zagrożeniom agresji rówieśniczej i odpowiedzialności prawnej nieletniego;
6)    kreowanie w społeczności lokalnej dzielnicy Śródmieście pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Komendę działań na rzecz ograniczenia przestępczości
i negatywnych zjawisk społecznych;
7)    edukację społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa własnego i najbliż-szego otoczenia oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podej-mowanych na obszarze dzielnicy Śródmieście;
8)    wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych przez administrację rządową, samo-rządową oraz organizacje społeczne na obszarze działania Komendy;
9)    prowadzenie działalności informacyjno – propagandowej inicjującej społeczeństwo
do współdziałania z Policją w ramach realizowanych programów działania w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości;
10)    organizowanie i współorganizowanie imprez prewencyjnych na obszarze działania Ko-mendanta Rejonowego Policji Warszawa I;
11)    prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej podjętych działań, czynności i inicjatyw;
12)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynika-jących z zadań zespołu.
§ 16.    
Wydział Wywiadowczo − Patrolowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I realizuje zadania w zakresie organizacji oraz koordynacji działań ukierunkowanych na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,
w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej oraz w ruchu drogowym, spraw-nego i skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej, zjawisk kryminogennych oraz wykroczeń, między innymi przez:
1)    podejmowanie działań mających na celu ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
2)    przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, w szczególności zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny;
3)    zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych.
4)    ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu .
5)    prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych
o popełnienie czynu zabronionego;
6)    podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bez-pieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmia-stowych działań zmierzających do jego przywrócenia;
7)    podejmowanie działań porządkowych w czasie pożarów, katastrof naturalnych i budow-lanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;
8)    podejmowanie działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi
z miejsca zdarzenia przestępczego;
9)    rozpoznanie środowisk przestępczych, prowadzenie na bieżąco rozpoznania terenowego i osobowego w rejonie służbowym. Sporządzanie meldunków informacyjnych
z uzyskanych informacji od osobowych źródeł informacji (OZI);
10)    ustalanie miejsca pobytu i zatrzymywanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń oraz osób poszukiwanych;
11)    prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poszukiwań zarządzonych w trybie nadzwyczajnym;
12)    prowadzenie systematycznego rozpoznania osób nieletnich (sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją);
13)    udział w działaniach prewencyjnych w rejonach szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą;
14)    kontrolowanie przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością  publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
15)    udział w działaniach policyjnych to jest w akcjach i operacjach policyjnych oraz w zabez-pieczeniu imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych;
16)    udział w strukturach kompanii nieetatowego pododdziału Policji Komendy Stołecznej Policji podczas zabezpieczeń imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych;
17)    podejmowanie interwencji własnych i zgłoszonych przez obywateli do Stołecznego Sta-nowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji, służby dyżurnej Komendy oraz zgłoszeń przyjętych bezpośrednio od obywateli;
18)    patrolowanie miejsc i rejonów zagrożonych dokonywaniem przestępstw i wykroczeń oraz zabezpieczenie miejsce zdarzenia przestępczego, wykonanie wstępnych niezbędnych czynności służbowych;
19)    nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa;
20)    udzielanie w razie potrzeby natychmiastowej pomocy innym policjantom, obywatelom oraz instytucjom państwowym, samorządowym, organizacjom społecznym w celu kreowania pozytywnego wizerunku Policji;
21)    przestrzeganie praw człowieka oraz postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej policjanta;
22)    przestrzeganie prawa oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych.
23)    organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie;
24)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynika-jących z zadań wydziału.
§ 17.    
Wydział Sztab Policji realizuje zadania Komendy w zakresie organizacji służby patrolowej, akcji i operacji policyjnych, zabezpieczeń imprez masowych, sportowych i zgromadzeń publicznych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, sprawnego i skutecznego działania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej, między innymi przez:
1)    koordynowanie działań wszystkich właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Komendy na rzecz racjonalnego ich wykorzystania, ujawniania, zwalczania
i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, zwłaszcza poprzez dostosowanie dyslokacji służby patrolowej odpowiednio do stopnia zagrożenia tymi czynami
w określonych miejscach i rejonach na terenie działania Komendy, a także jej nadzorowanie i kontrolowanie w zakresie zgodności z przepisami;
2)    wypracowanie skutecznych form i metod przeciwdziałania przestępczości i ścigania sprawców przestępstw, w tym poprzez analizy czasoprzestrzenne popełnionych czynów karalnych, celem określenia mogących zaistnieć w tym zakresie zagrożeń;
3)    opiniowanie wniosków organizatorów imprez masowych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych, uroczystości, protestów społecznych, bądź zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi
w tym zakresie;
4)    planowanie i organizowanie działań własnych w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa;
5)    planowanie i organizowanie działań w ramach akcji i operacji policyjnych, a także nadzór w zakresie procedur dotyczących powoływania sztabów;
6)    opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji mobilizacyjno – obronnej oraz dokumentacji systemu alarmowania Komendy;
7)    organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie służby dyżurnej Komendy w celu zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania i gotowości do skutecznej ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapewnienie mieszkańcom, zamieszkałym na obszarze działania Komendy, możliwości sygnalizowania Policji o zdarzeniach
i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia, porządkowi publicznemu,
a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia;
8)    wypracowywanie skutecznych form i metod przeciwdziałania przestępczości i ściganie sprawców przestępstw, w tym poprzez analizy czasoprzestrzenne popełnionych czynów karalnych, celem określenia mogących zaistnieć w tym zakresie zagrożeń;
9)    utrzymywanie stałej współpracy ze Strażą Miejską, a także innymi instytucjami administracji publicznej i organizacjami samorządowymi w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz utrzymywania pożądanego stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
10)    doprowadzanie osób podejrzewanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń do Sądu
i Prokuratury oraz współdziałanie w tym zakresie z Komendą Stołeczną Policji;
11)    prowadzenie ewidencji uzbrojenia pozostającego w użytku służbowym;
12)    nadzorowanie i kontrolowanie umundurowania, uzbrojenia oraz wyposażenia policjantów do służby;
13)    organizację, realizację i nadzór wyszkolenia strzeleckiego policjantów Komendy,
w porozumieniu z komórką właściwą do spraw kadr i szkolenia Komendy;
14)    realizację przedsięwzięć mających na celu przygotowanie jednostki do osiągania wyższych stanów gotowości do działań, w tym organizowanie alarmów ćwiczebnych;
15)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynikających z zadań wydziału.
§ 18.    
Na Jednoosobowym Stanowisku do spraw Prasowo-Informacyjnych realizowane są zadania Komendy w zakresie działalności prasowo – informacyjnej, między innymi przez:
1)    reprezentowanie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I w środkach masowego przekazu;
2)    aktualizację informacji zawartych na stronie internetowej Komendy;
3)    monitoring lokalnych mediów w zakresie natychmiastowej reakcji na krytykę i niepraw-dziwe informacje dotyczące Komendy;
4)    dokumentowanie działań policyjnych na potrzeby współpracy z mediami;
5)    ścisłą współpracę z Rzecznikiem Prasowym Komendanta Stołecznego Policji, w celu zapewnienia jednolitego charakteru działalności informacyjnej na potrzeby środków ma-sowego przekazu;
6)    współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Stołecznej Policji.

§ 19.    
Wydział Kontroli, Kadr i Szkolenia realizuje zadania Komendy w zakresie kontroli oraz nadzoru spraw: dyscyplinarnych, kadrowych, mieszkaniowych oraz skarg i wniosków policjantów i pracowników, we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Komendy Sto-łecznej Policji, między innymi przez:
1)    opracowywanie prognoz potrzeb kadrowych Komendy;
2)    planowanie i organizowanie doboru kadr na potrzeby Komendy;
3)    doskonalenie struktur organizacyjno – etatowych Komendy;
4)    dokonywanie ocen i analiz sytuacji kadrowej, badanie zjawisk i problemów kadrowych oraz przedstawianie wniosków Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa I;
5)    prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej (osobowej) policjantów i pracowników Komendy;
6)    prowadzenie ewidencji etatowej i osobowej;
7)    prowadzenie postępowań odwoławczych z zakresu opiniowania policjantów
w Komendzie;
8)    koordynowanie strategii odznaczeniowo – awansowej w Komendzie;
9)    planowanie, koordynowanie zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego, kon-dycji ogólnej, krzewienia kultury fizycznej oraz szkoleń strzeleckich w porozumieniu
z komórką właściwą do spraw doskonalenia zawodowego Komendy Stołecznej Policji, na potrzeby Komendy;
10)    koordynowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych realizowanych w Komendzie;
11)    sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy kodeksu postę-powania administracyjnego i szczegółowe przepisy regulujące gospodarkę mieszkaniową w resorcie spraw wewnętrznych;
12)    prowadzenie ewidencji decyzji mieszkaniowych dotyczących przyznawania równoważnika pieniężnego za brak i remont lokalu mieszkalnego oraz uchylania powyższych decyzji i postępowań administracyjnych w sprawach opróżnienia lokali funkcyjnych i przygoto-wywanie projektów decyzji kończących postępowanie administracyjne;
13)    kontrolowanie realizacji spraw w aspekcie przestrzegania przypadków nakazujących zwrot pomocy finansowej, przestrzegania ustalonych sposobów zwrotu (głównie dla spraw rozpoczętych przed 1997 r.) i przygotowywanie projektów decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w formie ostatecznej;
14)    prowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań przez komórki organizacyjne Komendy, a także wykonywania obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników Komendy;
15)    przeprowadzanie okresowych ocen stanu dyscypliny;
16)    przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków dotyczących działalności Policji – na polecenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I;
17)    prowadzenie postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych dotyczących policjantów Ko-mendy na polecenie Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I;
18)    wyjaśnianie w niezbędnym zakresie sygnałów o naruszeniu prawa przez policjantów lub pracowników Policji, a zwłaszcza o próbach uzależnienia policjantów od osób związanych ze światem przestępczym;
19)    analizowanie i diagnozowanie przyczyn ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń
w funkcjonowaniu Komendy oraz inicjonowanie działań naprawczych;
20)    współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji, Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz organami kontroli i nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prokuraturą i Sądem;
21)    wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sprawowanie kontroli
i nadzoru w tym zakresie zgodnie z odrębnymi przepisami;
22)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynika-jących z zadań wydziału.
§ 20.    
Referat Wspomagający realizuje zadania Komendy w zakresie prowadzenia spraw prezydialnych, zaopatrzenia, obsługi: transportowej, gospodarczej oraz łączności
i informatyki policjantów i pracowników, we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji, między innymi przez:
1)    tworzenie warunków Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa I do sprawnego kierowania Komendą poprzez obsługę sekretarsko – biurową oraz organizowanie narad, odpraw służbowych, spotkań okolicznościowych zarządzanych przez kierownictwo Komendy;
2)    prowadzenie ogólnej kancelarii jawnej w Komendzie;
3)    gromadzenie przepisów jawnych, ewidencjonowanie, rozpowszechnianie
i aktualizowanie zbiorów przepisów resortowych oraz powszechnie obowiązujących;
4)    gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego Komendy, między innymi poprzez:
a)    przyjmowanie, opracowywanie i przechowywanie akt spraw zakończonych,
b)    prowadzenie wymaganych przepisami ewidencji archiwalnych,
c)    udostępnianie akt, wykonywanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów oraz udzielanie informacji na podstawie akt uprawnionym podmiotom przy współpracy
z Archiwum Komendy Stołecznej Policji,
d)    opiniowanie dokumentacji kat BC przed wydaniem zgody na wybrakowanie,
e)    realizowanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” przy udziale Archiwum Komendy Stołecznej Policji,
f)    nadzorowanie procesu fizycznego niszczenia akt,
g)    opracowywanie rocznych sprawozdań z wykonania prac archiwalnych i stanu posiadanego zasobu archiwalnego,
h)    prowadzenie kwerendy archiwalnych,
i)    wykonywanie czynności związanych z dostosowaniem klauzul tajności zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
j)    przekazywanie do Głównego Archiwum Policji jednego egzemplarza spisu akt przekazanych materiałów archiwalnych za pośrednictwem archiwum Komendy Stołecznej Policji,
k)    porządkowanie akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
l)    prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie zabezpieczenia zasobu archiwalnego,
m)    informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o ewentualnych zagrożeniach utraty lub zniszczenia materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
n)    udzielanie podstawowego instruktażu pracownikom i policjantom komórki organizacyjnej przygotowującym akta do przekazania w zakresie trybu i metod porządkowania oraz ewidencjonowania akt podlegających przekazaniu,
o)    przeprowadzanie skontrum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5)    koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tym zakresie;
6)    sprawowanie nadzoru nad sprzętem i materiałami przekazanymi Komendzie
w użytkowanie przez komórki organizacyjne właściwe do spraw zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji;
7)    prowadzenie gospodarki magazynowej, ewidencji ilościowej składników majątku
i likwidacji sprzętu, sporządzanie dokumentacji przychodowo – rozchodowej oraz sprzętu łączności i informatyki;
8)    nadzór organizacyjny nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji składników majątku oraz rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych;
9)    prowadzenie gospodarki transportowej Komendy, między innymi poprzez:
a)    prowadzenie ewidencji sprzętu transportowego w książce ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego,
b)    nadzór nad właściwym prowadzeniem przez służby dyżurne ewidencji użycia sprzętu transportowego w „książce dyspozytora”,
c)    wystawianie, wymianę oraz rozliczanie książek kontroli pracy pojazdów będących na wyposażeniu jednostki oraz ich sprawdzanie pod względem prawidłowego wypełniania, terminowego wykonywania obsług technicznych i okresowych,
d)    prowadzenie dokumentacji indywidualnej pojazdów będących na wyposażeniu Komendy, protokoły zdawczo – odbiorcze i dowody techniczne ST – 3,
e)    prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie „obsługi codziennej” dla uprawnionych policjantów,
f)    zapewnianie sprawności technicznej użytkowanego sprzętu transportowego poprzez planowanie obsług technicznych, koordynowanie napraw technicznych i przeglądów gwarancyjnych,
g)    opracowywanie informacji i sprawozdań o eksploatowanym sprzęcie w zakresie ilości przejechanych kilometrów, rozliczanie zużytych materiałów pędnych i smarów, itp.,
h)    nadzór na przestrzeganiem dyscypliny transportowej w Komendzie, zwłaszcza wykorzystania pojazdów do celów służbowych, ich przebiegów, właściwego zabezpieczenia miejsc postojowych, terminów obsługowo – naprawczych, ważności dowodów rejestracyjnych oraz uprawnień do kierowania pojazdami służbowymi (zaświadczenia, zezwolenia),
i)    współpracę z komórką organizacyjną właściwą do spraw transportu Komendy Stołecznej Policji w zagadnieniach eksploatacyjnych pojazdów służbowych,
j)    wydawanie zezwoleń (zaświadczeń) potwierdzających spełnienie przez policjantów
i pracowników Komendy wymagań uprawniających do kierowania pojazdami służbowymi,
k)    prowadzenie ewidencji szkód powstałych w sprzęcie transportowym będącym
w użytkowaniu Komendy oraz nadzór nad prawidłowym procesem likwidacji,
l)    ścisłą współpracę z Wydziałem Finansów i Budżetu oraz Wydziałem Transportu Komendy Stołecznej Policji w zakresie szkód powstałych w sprzęcie transportowym zgodnie z decyzjami Komendanta Stołecznego Policji;
10)    administrowanie obiektami Komendy, prowadzenie książek obiektów budowlanych, organizowanie prac porządkowych, robotników gospodarczych oraz rzemieślników (konserwatorów), zapewnienie wykonawstwa, zlecanie robót naprawczych
i konserwacyjnych w obiektach Komendy i terenach przyległych oraz prowadzenie nadzoru i kontroli w tym zakresie;
11)    wyposażanie komórek organizacyjnych Komendy w pieczęcie i stemple służbowe oraz nadzór w tym zakresie;
12)    realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz nadzór w tym zakresie;
13)    zapewnianie sprawności działania i nadzór nad prawidłowym eksploatowaniem urządzeń łączności, informatyki i obsługi rejestratorów cyfrowych i analogowych Komendy;
14)    zapewnianie ochrony informacji niejawnych, w systemach i sieciach teleinformatycznych Komendy;
15)    współpracę z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji w zakresie prac technicznych, logistycznych, planistycznych koniecznych do wykonania w obszarze łączności, informatyki oraz rejestratorów cyfrowych i analogowych w Komendzie;
16)    planowanie i ustalanie potrzeb, realizacja dostaw, magazynowanie, zaopatrywanie
w sprzęt i materiały oraz wyposażenie zgodnie z właściwością rzeczową wydziałów zaopatrujących;
17)    opracowywanie i składanie zamówień na sprzęt, materiały i wyposażenie do komórki organizacyjnej właściwej do spraw zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji;
18)    prowadzenie rozliczeń policjantów z mandatów gotówkowych i kredytowanych
i zaocznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji w tym zakresie;
19)    prowadzenie ewidencji sprzętu łączności, informatyki, technicznej ochrony osób i mienia, monitoringu, a także sporządzanie dokumentów przyjęcia sprzętu i organizację napraw
i wybrakowania sprzętu;
20)    administrowanie systemami teleinformatycznym w Komendzie;
21)    utrzymywanie i obsługa sieci kablowej oraz abonenckich stacji systemów łączności
i informatyki;
22)    opracowywanie projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wynikających z zadań referatu.
§ 21.    
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania Komendy w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, przez:
1)    Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie:
a)    zapewniania ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpie-czeństwa fizycznego,
b)    zapewniania ochrony systemów teleinformatycznych w których są przetwarzane in-formacje niejawne,
c)    zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności sza-cowanie ryzyka,
d)    kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie in-formacji niejawnych, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów
i obiegu dokumentów,
e)    opracowywania i aktualizowania planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
f)    organizowania i prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie ochrony informacji niejawnych,
g)    prowadzenia postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdza-jących zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych,
h)    opracowywania projektów decyzji Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I wy-nikających z zadań zespołu,
i)    podejmowania działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia prze-pisów o ochronie informacji niejawnych;
2)    Kancelarię Tajną w zakresie:
a)    przyjmowania, ewidencjonowania, przechowywania, wydawania, udostępniania, przekazywania i wysyłania materiałów niejawnych;
b)    prowadzenia urządzeń ewidencyjnych;
c)    zapewnienia należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii;
d)    powiadamiania adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego;
e)    przekazywania lub udostępniania, za pokwitowaniem, dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych albo dla pracowników oraz sprawowania bieżącej kontroli postepowania z tymi dokumentami, a także egze-kwowanie ich zwrotu;
f)    przyjmowania i rejestrowania dokumentów niejawnych powielonych;
g)    gromadzenia przepisów niejawnych oraz prowadzenia i aktualizowania dziennika przepisów, a także udostępniania i wydawanie przepisów;
h)    odnotowywania na dokumentach zawierających informację niejawne oraz w urzą-dzeniach ewidencyjnych zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;
i)    zwracania wykonawcom dokumentów w celu ich uzupełnienia w przypadkach, gdy nie spełniają określonych wymogów;
j)    realizacja czynności związanych z obowiązkiem rozliczania się policjantów i pra-cowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwią-zania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub delegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją;
k)    rozliczania wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych; spo-rządzania w razie potrzeby, wykazów dokumentów pobranych z kancelarii przez pracowników lub policjantów komórek organizacyjnych, w celu ułatwienia rozliczenia dokumentów w urządzeniach ewidencyjnych;
l)    przygotowywania dokumentów niejawnych znajdujących się w kancelarii, w celu przekazania do archiwum lub składnicy akt Policji;
3)    Kierownika kancelarii w zakresie:
a)    nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii;
b)    organizowania i koordynowania pracy kancelarii oraz planowanie zadań;
c)    prowadzenia okresowych kontroli w zakresie postępowania pracowników kancelarii  z dokumentami niejawnymi, znajdującymi się w kancelarii;
d)    przeprowadzenia okresowej kontroli stanu dokumentów niejawnych, znajdujących się w kancelarii;
e)    egzekwowania zwrotu dokumentów niejawnych;
f)    informowania pełnomocnika ochrony o zagrożeniach ujawnienia, utraty lub zgubienia dokumentów niejawnych, wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących
w tym zakresie przepisów bądź innych nieprawidłowościach związanych z ochroną informacji niejawnych;
g)    nadzoru nad właściwym oznaczeniem i ewidencjonowaniem dokumentów niejawnych, prowadzeniem urządzeń ewidencyjnych, odnotowywaniem zmiany lub zniesienia klauzuli tajności dokumentów niejawnych w urządzeniach ewidencyjnych;
h)    nadzoru nad wykorzystaniem stempli i pieczęci znajdujących się na wyposażeniu kancelarii;
i)    nadzoru i koordynacji zadań, związanych z przekazywaniem do archiwum lub składnicy akt Policji dokumentów niejawnych, oraz ocena protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „BC”, polegająca w szczególności na porów-naniu dokumentów przeznaczonych do brakowania, z zapisami zawartymi w proto-kole brakowania, a w szczególności na porównaniu dokumentów przeznaczonych do brakowania, z zapisami zawartymi w protokole brakowania, a w uzasadnionych przypadkach z zapisami w urządzeniach ewidencyjnych;
4)    Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w zakresie zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego weryfikacji i bieżącej kontroli ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa systemu oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.
Rozdział 5
Postanowienia porządkowe
§ 22.    
1.    Rozkład czasu służby policjantów oraz czasu pracy pracowników określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    W podstawowym rozkładzie czasu, służba lub praca w Komendzie w dniach od ponie-działku do piątku rozpoczyna się o godz. 8.00 i kończy o godz. 16.00, z wyjątkiem służby lub pracy wykonywanej w systemie zmianowym.
3.    Policjanci i pracownicy są obowiązani każdego dnia potwierdzić w przeznaczonych do tego celu ewidencjach rozpoczęcie służby lub pracy, oraz przerwanie służby lub pracy
z przyczyn osobistych, za zgodą kierownika komórki organizacyjnej lub policjanta bądź pracownika wyznaczonego do koordynowania pracą komórki organizacyjnej.
4.    Komendant Rejonowy Policji Warszawa I przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00.
5.    Policjanci i pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz tajemnicy zawodowej i służbowej.
6.    Policjanci są zobowiązani do noszenia przepisowego munduru i wyposażenia w czasie służby. Obowiązek noszenia munduru nie ma zastosowania jedynie w przypadkach określonych w przepisach odrębnych wydanych przez Komendanta Głównego Policji.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe
§ 23.    
1.    Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy, w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie regulaminu, w uzgodnieniu z właściwym przełożonym nadzorującym komórkę organizacyjną Komendy, określą szczegółowe zadania i sposób zorganizowania służby
i pracy w podległych komórkach organizacyjnych, zgodnie z kartą opisu stanowiska pracy.
2.    Karty opisu stanowiska pracy dla policjantów i pracowników oraz opisy stanowisk pracy dla członków korpusu służby cywilnej podejmujących służbę lub pracę w komórkach or-ganizacyjnych Komendy powinny być określone nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia służby lub pracy.
3.    Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy lub policjanci bądź pracownicy koordy-nujący pracą komórek organizacyjnych Komendy są zobowiązani do zapoznania podle-głych policjantów i pracowników z postanowieniami regulaminu.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 24.    
Traci moc Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa I z dnia 24 listopada 2009 roku z późn. zm. ).
§ 25.    

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2013 r.


Komendant Rejonowy Policji
Warszawa I
mł. insp. mgr Sławomir PIEKUT


W porozumieniu:
Komendant Stołeczny Policji
nadinsp. Dariusz DZIAŁO


UZASADNIENIE
Z uwagi na fakt, iż obowiązujący dotychczas Regulamin Komendy Rejonowej Policji Warszawa I z dnia 24 listopada 2009 roku był już pięciokrotnie zmieniany, w związku z czym był nieczytelny, konieczne stało się wydanie nowego regulaminu.
Ponadto regulamin opracowano w związku z planowaną zmianą organizacyjną, polegającą na utworzeniu Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego w strukturze organizacyjnej Komendy.
Korekta, w niezbędnym zakresie, zapisów dotyczących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy stanowi dostosowanie do faktycznie realizowanych zadań oraz obowiązujących przepisów.
Wprowadzenie regulaminu spowoduje skutki finansowe w budżecie Komendy Stołecznej Policji na 2013 r. 

 

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku

Metryczka

Data publikacji : 29.07.2013
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Oleszczuk
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry