Zakres działania - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działania

ZARZĄDZENIE NR 1041 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 
    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170) zarządza się, co następuje:
 
Rozdział 3
 
Zakresy działania

                                                                                                                                                                                                                     § 30

Do zakresu działania komendy powiatowej (rejonowej) Policji należy w szczególności:

1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze podległego rejonu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
b) zwalczanie przestępczości,
c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
e) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,
f) edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na podległym obszarze,
g) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez jednostki Policji nadzorowane przez komendanta rejonowego Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;
5) realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań kryminalistycznych śladów i dowodów;
6) organizowanie, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej;
7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w jednostkach Policji nadzorowanych przez komendanta rejonowego Policji;
8) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych, imprez masowych i protestów społecznych;
9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na podległym obszarze w tym zakresie z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 18 Poz. 135 -732-
10) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych;
11) realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;
12) edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;
13) zapewnienie właściwych warunków opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz realizacja programów wychowawczych;
14) zapewnienie właściwych warunków pobytu w aresztach w celu wydalenia oraz pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;
15) realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z komendą stołeczną Policji oraz jednostkami Policji nadzorowanymi przez komendanta rejonowego Policji;
16) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na podległym obszarze organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;
17) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;
18) ocenianie funkcjonowania jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta rejonowego Policji;
19) podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;
20) planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta rejonowego Policji jednostek w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa;
21) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach oraz rejestracja broni pneumatycznej;
22) realizowanie zadań służby wspomagającej Policji na obszarze powiatu przez:
a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi rejonowemu Policji,
b) przeprowadzanie czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji,
c) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego,
d) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy rejonowej Policji oraz jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta rejonowego Policji przez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących zmian strukturalnych,
e) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych komendanta rejonowego Policji oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,
f) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa,
g) eksploatowanie policyjnego systemu łączności i informatyki, w tym poczty specjalnej, oraz realizację usług telekomunikacyjnych, pocztowych i informatycznych dla organów zespolonej administracji rządowej na podstawie odpowiednich porozumień,
h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie w komendzie rejonowej Policji oraz jednostkach Policji nadzorowanych przez komendanta rejonowego Policji łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką komendy stołecznej Policji,
i) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby komendy rejonowej Policji oraz jednostek Policji nadzorowanych przez komendanta rejonowego Policji,
j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów, środków transportu i wyposażenia technicznego, a także realizowanie zadań technicznego w zakresie spraw socjalnych,
k) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na podległym terenie,
l) zapewnienie wykonywania zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną komendy stołecznej Policji, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 18 Poz. 135 -733-
m) wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego komendy rejonowej Policji w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną komendy stołecznej Policji,
n) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych komendy rejonowej,
o) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa
i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz problematyki medycyny pracy,
p) przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków
 

Metryczka

Data publikacji : 30.07.2013
Data modyfikacji : 03.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa I
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Szumiata
Osoba udostępniająca informację:
Robert Szumiata
Osoba modyfikująca informację:
Jakub Pacyniak
do góry